برای سفارش خرید محصول می توانید فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

 

 

ردیف نام پروفیل کد تعداد بسته
1 فریم G101
2 لنگه G102
3 مولیون G103
4 درب G104
5 درب بیرون بازشو G105
6 میانی متحرک G106
7 پانل G107
8 زهوار تک جداره G108
9 زهوار 2 جداره G109
10 بست میانی G110
11 لوله G111
12 آداپتور G112
13 فریم کشویی G113
14 لنگه کشویی G114
15 قوطی G115
16 فریم بازسازی G116
17 فریم S201
18 لنگه S202
19 مولیون S203
20 درب S204
21 درب بیرون بازشو S205
22 فریم P301
23 لنگه P302
24 مولیون P303
25 درب P304
26 درب بیرون بازشو P305
27 زهوار دو جداره P306
28 مولیون متحرک P307
29 فریم L401
30 لنگه L402
31 مولیون L403
32 درب L404
33 درب بیرون بازشو L405
34 زهوار دو جداره L406
35 زهوار تک جداره L407