معرفی شرکت نووا ویتا با حضور مدیر عامل منطقه آزاد ارس و جمعــی از مهمانــان در برج میـلاد